സൂറ

سورة ഹുമസ - آية 6
بصوت القارئ അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്
نَارُ ٱللَّهِ ٱلۡمُوقَدَةُ
برواية നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്