സൂറ

سورة യാസീന്‍
بصوت القارئ അബ്ദുല് ബാരി മുഹമ്മദ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്