സൂറ

سورة ത്വൂര്
بصوت القارئ അഖീല് അബ്ദുല് ഹയ്യ് റവ്വാ (മലേഷ്യാ)
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്