സൂറ

سورة ഇന്സാന്
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة ഇന്സാന് بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി