സൂറ

سورة മുസ്സമ്മില്
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة മുസ്സമ്മില് بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി