സൂറ

سورة തഗാബുന് - آية 18
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്