സൂറ

سورة ജാസിയ
بصوت القارئ Ahmad Deban
برواية ഇബ്നു കസീറില് നിന്നും ബസ്സിയും ഉദ്ധരിക്കുന്നത്