സൂറ

سورة നാസിആത്ത് - آية 33
بصوت القارئ അഹ് മദ് നുഐനിഅ്
مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَٰمِكُمۡ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്