സൂറ

سورة നാസ്
بصوت القارئ അഹ് മദ് നുഐനിഅ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة നാസ് بصوت القارئ അഹ് മദ് നുഐനിഅ്