സൂറ

سورة ഫാതിഹ
بصوت القارئ അഹ് മദ് നുഐനിഅ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة ഫാതിഹ بصوت القارئ അഹ് മദ് നുഐനിഅ്