സൂറ

سورة മുസ്സമ്മില്
بصوت القارئ അലി അല് ഹനീഫീ
برواية നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

آيات سورة മുസ്സമ്മില് بصوت القارئ അലി അല് ഹനീഫീ