സൂറ

سورة ഖാഫ്
بصوت القارئ അലി അല് ഹനീഫീ
برواية നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്