സൂറ

سورة അന്‍കബൂത്‌
بصوت القارئ Abdulelah bin Aoun
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്