سوره

سورة کتاب,صوتی,قرآن,قرآن,MP3,ادریس,ابکر
بصوت القارئ محمود خلیل الحصری
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة کتاب,صوتی,قرآن,قرآن,MP3,ادریس,ابکر بصوت القارئ محمود خلیل الحصری