سوره

سورة کتاب,صوتی,قرآن,قرآن,MP3,ادریس,ابکر - آية 1
بصوت القارئ محمود خلیل الحصری
حمٓ
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود