سوره

سورة تحریم
بصوت القارئ عبدالله بن عواد الجهنی
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة تحریم بصوت القارئ عبدالله بن عواد الجهنی