سوره

سورة قریش
بصوت القارئ عبدالله بن عواد الجهنی
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة قریش بصوت القارئ عبدالله بن عواد الجهنی