ابراہیم سعدان - بروایت حفص عن عاصم - بروایت حفص عن عاصم

Islam House
Heart Outline icon
 • Play icon
  001
  فاتحہ
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  006
  انعام
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  019
  مریم
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  020
  طہ
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon