Surah

سورة Ang Kadalisayan ng Pananampala
بصوت القارئ Mahmoud Khalil Al-Hussary
برواية Rewayat Warsh A'n Nafi'
pause
play
Pag-download

آيات سورة Ang Kadalisayan ng Pananampala بصوت القارئ Mahmoud Khalil Al-Hussary