วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์ | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน

วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์

วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์

ผู้อ่าน(กอรี)

รับฟัง
(Flash)

วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์ _ 1

วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์ _ 2

Surah Al-Baqarah - Many Reciters

 

FATWA Radio

ROQIAH Radio

 

มาฮิรฺ อัล-มุอัยกิลีย์

Abdulrahman Al-Majed Radio

 

อะห์มัด บิน อะลีย์ อัล-อัจญ์มีย์

อับดุรเราะห์มาน อัส-สุดัยสฺ

สุอูด อัช-ชุเรม

ยาสิรฺ อัด-เดาสะรีย์

มะชารีย์ อัล-อัฟฟาสีย์

อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด

นาศิรฺ อัล-กุฏอมีย์

มุหัมมัด ศิดดีก อัล-มินชาวีย์

สะอัด อัล-ฆอมิดีย์

อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด - อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด

คอลิด อัล-เกาะห์ฏอนีย์

ฟาริส อับบาด

อิดรีส อับกัรฺ

อบู บักรฺ อัช-ชาฏิรีย์

อะลีย์ ญาบิรฺ

มุหัมมัด ญิบรีล

มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์

มุหัมมัด อัยยูบ

อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด- ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ

 

อับดุลลอฮฺ บัศฟัรฺ

ศอบิรฺ อับดุลหะกัม

ญัมอาน อัล-อุศ็อยมีย์

อับดุลลอฮฺ ค็อยยาฏ

อิบรอฮีม อัล-อัคฎ็อรฺ

อับดุลลอฮฺ เอาว๊าด อัล-ญุฮะนีย์

อะห์มัด อัล-หะวาชีย์

อะห์มัด อัฏ-เฏาะรอบะลุสีย์

อะห์มัด คิฎรฺ อัฏ-เฏาะรอบะลุสีย์ - ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ

อะห์มัด ศอบิรฺ

อะห์มัด อามิรฺ

อักร็อม อัล-อะลากุมีย์

อัด-ดูกาลีย์ มุหัมมัด อัล-อาลิม - ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ

อัซ-ซัยนฺ มุหัมมัด อะห์มัด

อัล-อุยูน อัล-กูชีย์- ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ

อัล-ฟาติหฺ มุหัมมัด อัซซุบัยรฺ - อัด-ดูรีย์ จาก อบู อัมรฺ

อัล-กอรี ยาสีน - ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ

เตาฟีก อัศ-ศอยิฆ

อะห์มัด นุอัยนิอฺ

อิบรอฮีม อัด-เดาสะรีย์- ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ

ญะมาล ชากิรฺ อับดุลลอฮฺ

หาติม ฟะรีด อัล-วาอิรฺ

คอลิด อัล-มิฮฺนา

คอลิด อับดุลกาฟีย์

เคาะลีฟะฮฺ อัฏ-เฏาะนีญีย์

ซะกีย์ ดาฆ็อสตานีย์

สะฮ์ลฺ ยาสีน

สัยยิด เราะมะฎอน

ชีเราะซาด อับดุรเราะห์มาน ฏอฮิรฺ

เศาะลาหฺ อัล-บุดัยรฺ

เศาะลาหฺ อัล-ฮาชิม

เศาะลาหฺ บู คอฏิรฺ

ฎอริก อับดุลฆอนิย์ ดะอูบ

อาดิล อัล-กัลบานีย์

อาดิล ร็อยยาน

อับดุลบารีย์ อัษ-ษุบัยตีย์

อับดุลบารีย์ มุหัมมัด

อับดุรเราะชีด ศูฟีย์- ริวายะฮฺอัส-สูสีย์ จาก อบู อุมัรฺ

อับดุรเราะชีด ศูฟีย์- ริวายะฮฺเคาะลัฟ จาก หัมซะฮฺ

อับดุลอะซีซ อัล-อะห์มัด

อับดุลลอฮฺ อัล-กันดะรีย์

อับดุลลอฮฺ อัล-มัฏรูด

อับดุลมุหฺสิน อัล-หาริษีย์

อับดุลมุหฺสิน อัล-อุบัยกาน

อับดุลมุหฺสิน อัล-กอสิม

อับดุลฮาดี อะห์มัด กะนากิรีย์

อับดุลวะดูด หะนีฟ

อะลีย์ อัล-หุซัยฟีย์

อะลีย์ อัล-หุซัยฟีย์- ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ

อะลีย์ หัจญ์ญาจญ์ อัส-สุวัยสีย์

อิมาด ซุเฮรฺ หาฟิซฺ

อุมัรฺ อัล-เกาะซาบิรีย์- ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ

มาฮิรฺ ชะคอชีรู

มุหัมมัด อัล-ฏ็อบลาวีย์

มุหัมมัด อัล-ลุหัยดาน

มุหัมมัด เราะชาด อัช-ชะรีฟ

มุหัมมัด ศอลิหฺ อาลิม ชาฮฺ

มุหัมมัด ศิดดีก อัล-มินชาวีย์ - อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด

มุหัมมัด อับดุลกะรีม

มุหัมมัด อับดุลกะรีม- ริวายะฮฺวะรัช จากนาฟิอฺ ผ่านอบู บักรฺ อัล-อัศบะฮานีย์

มุหัมมัด อุษมาน ข่าน (อินเดีย)

มะห์มูด อัร-ริฟาอีย์

มุหัมมัด อับดุลหะกีม สะอีด อัล-อับดุลลอฮฺ- อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์

มุหัมมัด อับดุลหะกีม สะอีด อัล-อับดุลลอฮฺ- ริวายะฮฺ อัลบัซซีย์ และกุนบุล จาก อิบนิกาษีร

มะห์มูด อัช-ชัยมีย์- อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์

มะห์มูด อะลีย์ อัล-บันนา- อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด

มะห์มูด อะลีย์ อัล-บันนา

มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์ - อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด

มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์- ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ

มุอีฎ อัล-หาริษีย์

มุศตอฟา อิสมาอีล

มุศตอฟา อัล-ลาฮูนีย์

มุศตอฟา เราะอฺด์ อัล-อะซาวีย์

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์- อิบนุ ซิกวาน จาก อิบนุ อามิรฺ

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์- อัด-ดูรีย์ จาก อบู อัมรฺ

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์- อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์

มูซา บิลาล

นะบีล อัร-ริฟาอีย์

นิอฺมะฮฺ อัล-หัสสาน

ฮานีย์ อัร-ริฟาอีย์

วะลีด อัน-นาอิฮีย์- ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ ด้วยสายรายงานของ อบี นชีฎ

ยาสิรฺ อัล-กุร็อยชีย์

ยาสิรฺ อัล-มัซรูอีย์- กิรออะฮฺ ยะอฺกูบ อัล-หัฎเราะมีย์ ด้วยริวายะฮฺ ของ รุวัยส์ และ ราวหฺ

ยะห์ยา หะวา

ยูสุฟ อัช-ชุวัยอีย์

ยูสุฟ บิน นูห์ อะห์มัด