സൂറ

سورة അന്ഫാല് - آية 21
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعۡنَا وَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്