സൂറ

سورة അന്ഫാല് - آية 18
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
ذَٰلِكُمۡ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيۡدِ ٱلۡكَٰفِرِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്