സൂറ

سورة ഖാഫ് - آية 35
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيۡنَا مَزِيدٞ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്