സൂറ

سورة ഖാഫ് - آية 32
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്