സൂറ

سورة ഖാഫ് - آية 10
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
وَٱلنَّخۡلَ بَاسِقَٰتٖ لَّهَا طَلۡعٞ نَّضِيدٞ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്