സൂറ

سورة മുസ്സമ്മില് - آية 3
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
نِّصۡفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصۡ مِنۡهُ قَلِيلًا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്