സൂറ

سورة ഖാരിഅ - آية 8
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
وَأَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്