സൂറ

سورة ഖാരിഅ - آية 3
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡقَارِعَةُ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്