സൂറ

سورة ഖാരിഅ
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة ഖാരിഅ بصوت القارئ സഹല് യാസീന്