സൂറ

سورة യൂസുഫ്
بصوت القارئ ഖാലിദ് അൽഷാരിഖ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്