സൂറ

سورة സല്സല - آية 8
بصوت القارئ അബ്ദു റഹ് മാന് അസുദേസ്
وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്