സൂറ

سورة സല്സല - آية 3
بصوت القارئ അബ്ദു റഹ് മാന് അസുദേസ്
وَقَالَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَا لَهَا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്