സൂറ

سورة ഗാഫിര് - آية 1
بصوت القارئ അബ്ദു റഹ് മാന് അസുദേസ്
حمٓ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്