സൂറ

سورة അഅ് ലാ
بصوت القارئ സമീ അല് ഹസന്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്