സൂറ

سورة ഖസസ്‌ - آية 1
بصوت القارئ സ്വലാഹ് അല് ബുദൈര്
طسٓمٓ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്