സൂറ

سورة മാഊന് - آية 6
بصوت القارئ സ്വലാഹ് അല് ബുദൈര്
ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്