സൂറ

سورة മാഊന് - آية 2
بصوت القارئ സ്വലാഹ് അല് ബുദൈര്
فَذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلۡيَتِيمَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്