സൂറ

سورة ദ്ദാരിയാത്ത്
بصوت القارئ മൂസാ അല് ഖത്താമി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്