സൂറ

سورة ഷംസ് - آية 7
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി
وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്