സൂറ

سورة ഷംസ് - آية 2
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി
وَٱلۡقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്