സൂറ

سورة നാസിആത്ത് - آية 14
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി
فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്