സൂറ

سورة ഹാഖ - آية 38
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി
فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَا تُبۡصِرُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്