സൂറ

سورة ഹാഖ - آية 26
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി
وَلَمۡ أَدۡرِ مَا حِسَابِيَهۡ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്