സൂറ

سورة ഖമറ് - آية 16
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി
فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്