സൂറ

سورة ഖലം - آية 47
بصوت القارئ അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് കാസിം
أَمۡ عِندَهُمُ ٱلۡغَيۡبُ فَهُمۡ يَكۡتُبُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്