സൂറ

سورة ആദിയാത്ത്
بصوت القارئ അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് കാസിം
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة ആദിയാത്ത് بصوت القارئ അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് കാസിം