സൂറ

سورة മുഅ്മിനൂന്
بصوت القارئ നബീല് റിഫാഈ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്