സൂറ

سورة മുസ്സമ്മില്
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് മുഹന്ന
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة മുസ്സമ്മില് بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് മുഹന്ന