സൂറ

سورة ഇന്ഫിത്വാര്
بصوت القارئ അബ്ദുല്ല അവദ് അല് ജുഹനി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة ഇന്ഫിത്വാര് بصوت القارئ അബ്ദുല്ല അവദ് അല് ജുഹനി