സൂറ

سورة ബലദ് - آية 5
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
أَيَحۡسَبُ أَن لَّن يَقۡدِرَ عَلَيۡهِ أَحَدٞ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്